બંધ

શ્રી રૂપશીભાઈ ચૌધરી

મામલતદાર ઑફિસ, લખપત-370625

ઇમેઇલ : mam-lakhapat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02839-252921
ફેક્સ નંબર : 02839-252921