બંધ

શ્રી પાર્થ જૈસ્વાલ

મામલતદાર ઑફિસ, લખપત, પો.ઓ.- દયાપર-370625

ઇમેઇલ : mam-lakhapat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02839-233341