બંધ

શ્રી આર. બી. ડાંગી

મામલતદાર ઓફિસ, માંડવી-370465

ઇમેઇલ : mam-mandavi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02834-222711
ફેક્સ નંબર : 02834-222711