બંધ

શ્રી એ.બી.મંદોરી

મામલતદાર ઑફિસ, અંજાર -370110

ઇમેઇલ : mam-anjar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02836-242588
ફેક્સ નંબર : 02836-242588