બંધ

શ્રી સાગર બાગમાર

પોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ

ઇમેઇલ : sp-east-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વ
ફોન : 02832-280233
ફેક્સ નંબર : 02832-280233