બંધ

શ્રી વી. કે. જોષી

નાયબ કલેક્ટર કચેરી, અંજાર -370110

ઇમેઇલ : sdmanjar[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી
ફોન : 02836-243345
ફેક્સ નંબર : 02836-243345