બંધ

શ્રી મહેન્‍દ્ર બગડીયા

પોલીસ અધીક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -370001

ઇમેઇલ : sp-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પોલીસ અધીક્ષક કચ્છ પશ્ચિમ
ફોન : 02832-250960
ફેક્સ નંબર : 02832-250427