બંધ

સુશ્રી એન. જે. ચુડાસમા

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -370001

ઇમેઇલ : sto-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
ફોન : 02832-253510
ફેક્સ નંબર : 02832-253510