બંધ

શ્રી મિતેષ પી. પંડયા

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -370001

ઇમેઇલ : add-collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેક્ટર
ફોન : 02832-250650
ફેક્સ નંબર : 02832-250430