બંધ

શ્રી એસ.સી. ભટ્ટ

તાલુકા પંચાયત, અબડાસા-370655

ઇમેઇલ : tdo[dot]abdasa[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : તાલુકા વિકાસ અધિકારી, અબડાસા
ફોન : 02831-222556
ફેક્સ નંબર : 02831-222556