બંધ

શ્રી આર. એ. ત્રિવેદી

તાલુકા પંચાયત, અંજાર -370110

ઇમેઇલ : tdo[dot]anjar[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : તાલુકા વિકાસ અધિકારી અંજાર
ફોન : 02836-242595
ફેક્સ નંબર : 02836-245757