બંધ

શ્રી પી. કે. ચૌધરી

તાલુકા પંચાયત, ગાંધીધામ-370201

ઇમેઇલ : tdo[dot]gandhidham[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : તાલુકા વિકાસ અધિકારી ગાંધીધામ
ફોન : 02836-280236
ફેક્સ નંબર : 02836-280263