બંધ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન તાત્કાલિક પ્રથમ પ્રતિસાદ જીલ્લા વહીવટથી હોવો જોઈએ. તેથી રાજ્ય ઇઓસી તેમજ અન્ય સ્થાનિક સ્તરેના આંતરીક ઇમરજન્સી કોમ્યુનિકેશન માટે જિલ્લા ઇઓસીનું નિર્માણ થયેલ છે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ વધુ જોખમવાળા વિસ્તારોમાં જીલ્લાઓ રાજ્ય ઇઓસીના મોડેલ સાથે તુલનાત્મક ક્ષમતા મુજબ ઇઓસી ધરાવતા હોવા જોઈએ. તદુપરાંત, જિલ્લા ઇઓસી , રાજ્ય ઇઓસી કરતાં વધુ સ્થિતિસ્થાપક હોય કારણ કે તે સ્થાનિક કટોકટીના કિસ્સામાં પ્રથમ મુખ્ય પ્રતિસાદ આપવાનો છે. ભારત સરકારના સ્પષ્ટીકરણો મુજ્બ રાજ્ય ઇઓસી, જીલ્લા ઇઓસી નું નિર્માણ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. આથી સિઝમિક ઝોન – ૫ મુજબ તમામ જિલ્લા ઇઓસી માટે ડિઝાઇન અને રેખાંકનો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખાના અમલીકરણ માટે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખા જવાબદાર છે. તેના મુખ્ય કાર્યો નીચે મુજબ છે :

  • કુદરતી આપત્તિ રાહત વળતર એટલે કે પૂર / ભૂકંપ / ચક્રવાત / અછત ની રાહત કામગીરી
  • કોમવાદી અધિકાર કેસોનો રાહત / વળતર / આવા કેસની સુનાવણી કોમી તણાવની જગ્યાઓનો ઇન્ડેન્ટેશનડીઆરએમ પ્રોગ્રામ્સ અમલીકરણ
  • ડીઆરએમ પ્રોગ્રામનો અમલીકરણ
  • વિવિધ તાલીમ આપવી જેમ કે ઇઓસી વ્યવસ્થાપન તાલીમ, શોધ અને બચાવ,પ્રાથમિક સારવાર, પ્રારંભીક ચેતવણી સંચાર, સરકાર માટે ખાસ દિશા-નિર્દેશ કમ તાલીમ, સત્તાવાર / સ્વયંસેવકો / એનજીઓ
  • શાળા સલામતી માટે શાળા સ્તરે મોક ડ્રીલ, વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમના ઓફસાઇટ મોક ડ્રીલ, સ્તરના ચોક્કસ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાના એસપીઓની ચકાસણી પર વિવિધ વહીવટી સ્તર મોક ડ્રીલ
  • શાળા / કોલાજ, વિવિધ સ્તરે ઝુંબેશો / રેલી, માસ અવેરનેસ જનરેશન પ્રોગ્રામમાં ડેરેન ઓરીએન્ટેશન પ્રોગ્રામ
  • એસડીઆરએન સુધારણા નિયમિત ધોરણે યોજના અપડેટ કરવાની જરૂર છે. એસડીઆરએન / આઇડીઆરએન અપડેટ કરવા માટે
  • સંસાધનોની સૂચિ યોજના અને સંચાર યોજના તૈયાર કરવા માટે સંસાધનોની ઓળખ.

જિલ્લા આપત્તિવ્યવસ્થાપન કેંદ્ર માટે મહત્વપૂર્ણ સંપર્ક

જિલ્લા આપત્તિવ્યવસ્થાપન કેંદ્રના ટોલ ફ્રી નંબર +૯૧ ૨૮૩૨ ૧૦૭૭
હોદ્દો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઇમેઇલ આઈડી
ડિઝાસ્ટર મામલતદાર ૦૨૮૩૨-૨૫૦૯૨૩ ૦૨૮૩૨-૨૨૪૧૫૦ dismgmt-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
જીલ્લા પ્રોજેકટ અધિકારી ૦૨૮૩૨-૨૫૨૩૪૭ ૦૨૮૩૨-૨૨૪૧૫૦ dismgmt-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in