બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

ક્રમ નં શહેર પીન કોડ એસટીડી કોડ
નલીયા ૩૭૦૬૫૫ ૦૨૮૩૧
અંજાર ૩૭૦૧૧૦ ૦૨૮૩૬
ભચાઉ ૩૭૦૧૪૦ ૦૨૮૩૭
ભુજ ૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨
ગાંધીધામ ૩૭૦૨૦૧ ૦૨૮૩૬
દયાપર ૩૭૦૬૨૭ ૦૨૮૩૯
માંડવી ૩૭૦૪૬૫ ૦૨૮૩૪
મુન્દ્રા ૩૭૦૪૨૧ ૦૨૮૩૮
નખત્રાણા ૩૭૦૬૧૫ ૦૨૮૩૫
૧૦ રાપર ૩૭૦૧૬૫ ૦૨૮૩૦