બંધ

ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ

ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ (ડી.આઇ.એલ.આર) કચેરીની કામગીરી

  • ખેતરોની જમીન માપણી કરવી
  • જમીન સંપાદનની માપણી કામગીરી કરવી.
  • કમી જાસ્તી પત્રક (કે.જે.પી.) બનાવવું.
  • કોર્ટ કેસોની માપણી કરવી
  • સાંથણી કેસોની માપણી કરવી.
  • ભાઇઓ ભાગે ભાગ પાડવા હોઇ તેની માપણી કરવી. (પોત-હિસ્સા)
  • માપણી આધારે ફેરેફાર થતો હોઇ દેરસ્તી કરી અને રેકર્ડમાં સુધારા કરવા.
  • હાલમા ચાલતી રી-સરવેની કામગીરીમાં લોકોની અરજી (વાંધાનો) અન્વયે મપણી કરી તેની દરખાસ્ત બનાવી સુપ..લે.રે.કચેરી. મોકલાવી.

સરનામુ:-

ડૉ. વેગાડ સુરભી હોસ્પિટલ સામે,

સર્વે ભુવન, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ (કચ્છ) : ૩૭૦૦૦૧

ફોન નં ૦૨૮૩૨-૨૩૦૩૧૪

ઇમેઇલ :- dilr-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in