બંધ

પંચાયત વિભાગ

જીલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયત. ગ્રામ પંચાયત  સ્વ સરકારની એક મહત્વની સંસ્થા છે.</p?

પંચાયતનું વિભાગનું જિલ્લામાં  મુખ્ય કાર્ય નીચે મુજબ છે

 • તાબાના તાલુકા પંચાયતો અને ગ્રામ પંચાયતો વહીવટીતંત્રની દેખરેખ, નિયંત્રણ અને નિરિક્ષણ.
 • પંચાયતને સોંપેલ કાર્ય માટે અંદાજ પત્ર તૈયાર કરવા માટે, તાબાના તાલુકા અને ગ્રામ પંચાયતોને માટે સરકાર પાસેથી નાણા મેળવવા અને નાણાંકીય સ્રોતોનું વિતરણ કરવું
 • જીલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બિન કૃષિ મંજૂરી (એનએ) આપવા.
 • ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આવક અને વસૂલાતની દેખરેખ માટે
 • બીપીએલ કુટુંબલોને રાહત દરે  ધરથાળ પ્લોટની  ફાળવણી. અને સરકારની નીતી અધિન આવાસ નિર્માણ યોજનાઓ
 • આર્થિક સગવડ, આરોગ્ય, અને શિક્ષણ સુવિધાઓ માટે  ન્યાયક્ષેત્ર બહાર સરકારની પૂર્વ પરવાનગીને અધિન સહાય આપવી
 • જીલ્લા અધિકારક્ષેત્રમાં સામાજિક, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક કલ્યાણ સંબંધિત આરોગ્ય, સલામતી, સગવડતા માટેની સુવિધા પૂરી પાડવી.
 • સામૂહિક મનોરંજન માટે વાર્ષિક મેળાવડા, જાહેર સત્કાર અને વિધેયો
 • તાબાની પંચાયતો માટે લોન કામગીરી.
 • એસસી / એસટી અને એસઇબીસી  સંબંધિત યોજનાઓનું અમલીકરણ. અસ્પુશીયતા નીવારણનું અમલીકરણ
 • નાણાકીય /  કોઈપણ અન્ય મદદ અનુસુચી ૩  હેઠળ બતાવવામાં આવેલ કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે
 • પંચાયત દ્વારા અમલ હેઠળની ફરજો અને કાર્યો કરવા અથવા આવા કાર્યો અને ફરજો અને કાયદા દ્વારા સોંપાયેલા ફરજો  અને કાર્યવાહી કરવા.
 • પંચાયતની વિરુદ્ધ મુકદ્દમા અથવા મુકદ્દમાની બાબતમાં કરાર અને મુકદ્દમાથી સંબંધિત પતાવટ
 • જીલ્લા પંચાયતના  અધિકારીઓ અને તાબાની કચેરીના પર મળતી કોઈપણ સત્તાનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર.
 • આદિજાતિ વિસ્તારોમાં પછાતતા દૂર કરવી
 • લોકોની આર્થિક અને સામાજિક દરજ્જોમાં સુધારો.
 • બેઘર નબળા વર્ગો માટે આવાસીય સવલતો બનાવો
 • કુપોષણનો દર ઘટાડવો.
 • રાજ્ય સરકારની બધી યોજનાઓની ગુણવત્તાના અમલીકરણ
 • વિવિધ યોજનાઓમાંથી વ્યક્તિગત ધોરણે લોન અને સબસીડી દ્વારા આર્થિક સશક્તિકરણ માટેના સાધનોનો વિકાસ.
 • સિંચાઈ સુવિધાઓ વધારવા માટે નવા ચેક ડેમનું બાંધકામ.
 • સંસ્થાકીય પ્રસતુતતીનો દર વધારો
 • ગુણવત્તા સભબ સેવાઓનું સતત નિરીક્ષણ અને વિસ્તરણ અને ગુણવત્તાની નિષ્ણાતો દ્વારા ચકાસણી

સંપર્ક –

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી

જિલ્લા પંચાયત

ભૂજ (કચ્છ)

ફોન – ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૮૦

ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૩૫૫

ઇ-મેલ– ddo-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in

વેબસાઇટ  –   https://kutchdp[dot]gujarat[dot]gov[dot]in