બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
ફોર્મ -૧૨ ડી 20/03/2024 જુઓ (1 MB)
નોમૅડિક-નિદાનિત જાતિ પ્રમાણપત્ર માટેની અરજી 04/09/2018 જુઓ (876 KB)
વિધવા હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (86 KB)
નોન-ક્રિમી-લેયર અંગેનું પ્રમાણપત્ર (ભારત સરકાર માટે) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (3 MB)
નોન-ક્રિમી-લેયર અંગેનું પ્રમાણપત્ર (પંચાયત) (ગુજરાત સરકાર માટે) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (3 MB)
બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (344 KB)
આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ અંગેનુ પ્રમાણપત્ર (પંચાયત) (નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ સિવાય) મેળવવા માટેનંં અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (101 KB)
આવકનો દાખલો મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (143 KB)
આવકનો દાખલો (પંચાયત) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (54 KB)
ખૅડુત હોવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (301 KB)