બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (51 KB)
સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ નું પ્રમાણપત્ર (પંચાયત) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (51 KB)
જ્ઞાતી (SC/ST) નો દાખલો મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (68 KB)
જ્ઞાતી (SC/ST) નો દાખલો (પંચાયત) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (68 KB)
પાક રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો તાજો કરવા બાબત. મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (43 KB)
વિડિયો લાઇસન્‍સ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (38 KB)
વારસાઇ પ્રમાણપત્ર આપવું મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (136 KB)
ગરીબી રેખાની નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી પત્રક 12/09/2018 જુઓ (71 KB)
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ. જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “દિકરી રુડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક 12/09/2018 જુઓ (49 KB)
ધાર્મિક લઘુમતી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (90 KB)