બંધ

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
વરિષ્ઠ નાગરિક (સીનિયર સિટીઝન) પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (616 KB)
ઉંમર અધિવાસનું પ્રમાણપત્ર (ડોમીસાઇલ સર્ટીફીકેટ) માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (88 KB)
વેચાણ/વસિયત/ભેટ/સહભાગીદાર હક્ક દાખલ/સર્વે અદલ બદલની અરજીનો નમુનો 04/09/2018 જુઓ (50 KB)
વારસાઈ / હૈયાતીમાં હક્ક દાખલ કરવાની અરજીનો નમુનો 04/09/2018 જુઓ (46 KB)
વહેચણીની અરજીનો નમુનો 04/09/2018 જુઓ (45 KB)
હક્ક કમી / સગીર પુખ્તની અરજીનો નમુનો 04/09/2018 જુઓ (60 KB)
બોજો મુક્તી / ગીરો મુક્તીની અરજીનો નમુનો 04/09/2018 જુઓ (74 KB)
બોજો દાખલ / ગીરો દાખલની અરજીનો નમુનો 04/09/2018 જુઓ (64 KB)
નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ – નમૂના નં. -ર 04/09/2018 જુઓ (815 KB)
ચાલુ કૌટુંબિક બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટેનું અરજી ફોર્મ – નમૂનો નં.-૩ 04/09/2018 જુઓ (346 KB)