બંધ

ટપાલ કચેરીઓ

અંજાર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

અંજાર , તાલુકો - અંજાર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૧૦

ફોન : 02836-242540

અંજાર સવાસર નાકા સબ પોસ્ટ ઓફીસ

સવાસર નાકા, અંજાર , તાલુકો - અંજાર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૧૦

ફોન : 02836-241540

અધોઇ સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ અધોઇ, તાલુકો - ભચાઉ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૩૫

ફોન : 02837-284421

આડેસર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ આડેસર , તાલુકો - રાપર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૫૫

ફોન : 02806-287724

આદિપુર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

આદિપુર, તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૦૫

ફોન : 02836-260603

ઉદયનગર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ઉદયનગર, તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૦૩

ફોન : 02836-220773

એટીપીએસ નાની ચીરાઇ સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ નાની ચીરાઇ , તાલુકો - લખ૫ત, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૬૦૨

ફોન : 02839-123456

કંડલા પોર્ટ સબ પોસ્ટ ઓફીસ

કંડલા પોર્ટ , તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૧૦

ફોન : 02836-270234

કંડલા ફ્રી ટ્રેડ ઝોન સબ પોસ્ટ ઓફીસ

કંડલા ફ્રી ટ્રેડ ઝોન , તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૩૦

ફોન : 02836-252308

કંડલા હાર્બર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

કંડલા હાર્બર, તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૧૦

ફોન : 02836-270420