બંધ

ટપાલ કચેરીઓ

કુકમા સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ કુકમા, તાલુકો - ભુજ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૦૫

ફોન : 02832-271235

કેરા સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ કેરા , તાલુકો - ભુજ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૪૩૦

ફોન : 02832-282232

ખાવડા સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ ખાવડા , તાલુકો - ભુજ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૫૧૦

ફોન : 02803-281231

ખેડોઇ સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ ખેડોઇ, તાલુકો - અંજાર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૩૦

ફોન : 02836-275230