બંધ

દવાખાનાઓ

જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ

લોટસ કોલોની સામે, માધાપર રોડ. ભુજ - ૩૭૦૦૦૧. કચ્છ.

ઇમેઇલ : cdmo[dot]health[dot]bhuj[at]gmail[dot]com
ફોન : 2832-250150-220206
કેટેગરી / પ્રકાર: District Hospital Under Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj  

રામબાગ સરકારી હોસ્પિટલ

હોસ્પિટલ રોડ, આદિપુર, ગાંધીધામ, ગુજરાત ૩૭૦૨૦૫

ઇમેઇલ : gandhidhamimahospital[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-261626
કેટેગરી / પ્રકાર: Subdistrict Hospital

સરકારી હોસ્પિટલ માંડવી

માંડવી, જિલ્લો કચ્છ, ગુજરાત, ૩૭૦૪૬૫

ઇમેઇલ : chc_mandvikutch[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02834-223207
કેટેગરી / પ્રકાર: Subdistrict Hospital

સી.એચ.સી રાપર

કૉમ્યૂનિટી હેલ્થ સેન્ટર (સી.એચ.સી) રાપર, તાલુકા - રાપર જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૬૫

ઇમેઇલ : chcrapar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02830-220080

સી.એચ.સી. અંજાર

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) અંજાર, તાલુકા - અંજાર જીલ્લો - કચ્છ – 370110

ઇમેઇલ : chcanjar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-245753

સી.એચ.સી. ખાવડા

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) ખાવડા, તાલુકા - ભુજ જિલ્લો - કચ્છ - ૩૭૦૫૧૦

ઇમેઇલ : chckhavada[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02803-288229

સી.એચ.સી. દયા૫ર

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) દયાપર, તાલુકા - લખપત જિલ્લો - કચ્છ - ૩૭૦૬૩૦

ઇમેઇલ : chcdayapar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02839-233326