બંધ

દવાખાનાઓ

સી.એચ.સી. પાલાસવા

કૉમ્યૂનિટી હેલ્થ સેન્ટરે (સી.એચ.સી) પલાસાવા, તાલુકા - રાપર, જિલ્લો - કચ્છ - ૩૭૦૧૫૫

ઇમેઇલ : chcpalasava[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02806-262300

સી.એચ.સી. ભાચાઉ

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) ભચાઉ, તાલુકા - ભચાઉ, જિલ્લો - કચ્છ – ૩૭૦૧૪૦

ઇમેઇલ : chcbhachau[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02837-224034

સી.એચ.સી. ભારાપર

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) ભારાપર, તાલુકા – ભુજ, જિલ્લો - કચ્છ - ૩૭૦૪૩૦

ઇમેઇલ : chcbharapar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-299142

સી.એચ.સી. લાકડીયા

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) લાકડીયા, તાલુકા - ભચાઉ જિલ્લો - કચ્છ -૩૭૦૧૪૫

ઇમેઇલ : chclakadiya[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02830-273307