બંધ

ડૉ. જે. ઓ. માઢક

જિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -370001

ઇમેઇલ : cdho[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન : 02832-252207
ફેક્સ નંબર : 02832-252207