બંધ

શ્રી વી. બી. ગોહિલ

તાલુકા પંચાયત, માંડવી-370465

ઇમેઇલ : tdo[dot]mandvi[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : તાલુકા વિકાસ અધિકારી માંડવી
ફોન : 02834-223079
ફેક્સ નંબર : 02834-223079