બંધ

શ્રી કે. વી. મોઢેરા

તાલુકા પંચાયત, રાપર-370645

ઇમેઇલ : tdo[dot]rapar[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાપર
ફોન : 02830-220003
ફેક્સ નંબર : 02830-220003