બંધ

બિન સરકારી સંગઠનો

કચ્છ નવ નિર્માણ અભિયાન

70 / બી, બેંકર્સ કોલોની, જુબેલિ ગ્રાઉન્ડ, ભુજ, પીન.370001

ફોન : 02834-287393

કચ્છ મહિલા વિકાસ સંગઠન

16, યોગેશ્વર, આસુતોશ અપ્પાર્ટમેંટ ની સામે, ઘનશ્યામ નગર, ભુજ કચ્છ - 370001

ઇમેઇલ : kmvsKachchh[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-222124

કચ્છ યુવક સંઘ

માંડવી અક્ટ્રોય સામે, ભુજ કચ્છ 370001

ફોન : 02832-225163
વેબસાઇટ લિંક : http://www.Kachchhyuvaksangh.org

કોર્બેટ ફાઉન્ડેશન

ખટાઉ માંકણજી બંગલો, તેરા, તાલુકા: અબડાસા કચ્છ ૩૭૦ ૬૬૦

ઇમેઇલ : kerc99[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02831-289305-222158
વેબસાઇટ લિંક : http://www.corbettfoundation.org

ખમીર-ક્રાફ્ટ રિસોર્સ સેન્ટર

ખમીર ક્રાફ્ટ પાર્ક, બીએમસીબી સીટી પાછળ, દુધઈ રોડ, પોસ્ટ: કુકમા ભૂજ કચ્છ 37001

ઇમેઇલ : khamir[dot]crc[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-271422

ગાંધીધામ મેત્રી મંડલ

એસ.ડી.બી. 123 - 124, ગાંધી સમાધીની નજીક, આદિપુર, કચ્છ પિન: 370205 ગુજરાત

ઇમેઇલ : gmm_adipur[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-260606

ગુજરાત ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેઝર્ટ ઇકોલોજી

ચાંગલેશ્વર મહાદેવ સામે, મુંદ્રા રોડ, ભુજ કચ્છ

ઇમેઇલ : desert_ecology[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02832-329408
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gujaratdesertecology.org

ગ્રામ સ્વરાજ સંઘ

સોનાટેકરી પોસ્ટ: નીલપુર, તાલુકા: રાપર, કચ્છ

ફોન : 02830-221626
કેટેગરી / પ્રકાર: http://www.gramswarajsangh.org

ગ્રામ્ય એગ્રો રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટી

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, કચ્છ

ઇમેઇલ : kvkKachchh[at]gmail[dot]com
ફોન : 02838-222384

ગ્રાસરૂટ્સ કલેક્ટિવ્સ

દયાપાર, કચ્છ, પિન: ૩૭૦૨૬૫

ઇમેઇલ : grassrootscollectives[at]gmail[dot]com
ફોન : 9426142903