બંધ

બિન સરકારી સંગઠનો

જન જાગૃતિ વિકાસ ટ્રસ્ટ

ઝુરા-તા-ભૂજ કચ્છ પિન: 370001 ગુજરાત

ફોન : 9427289377

બન્નીસીંંધુ સેવા સંઘ

ગોરેવલી, બન્ની કચ્છ પિન: 370510 ગુજરાત

ઇમેઇલ : bannisindhu[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02803-294380

બિદડા સર્વોદય ટ્રસ્ટ

બિદડા, તાલુકા: માંડવી, કચ્છ

ઇમેઇલ : bidadahospital[at]hotmail[dot]com
ફોન : 02834-244444
કેટેગરી / પ્રકાર: http://www.bidada.org

ભીમાણી ખાદી મંડળ

લિલપુર, તાલુકા: રાપર, કચ્છ ૩૭૦૧૬૫

ફોન : 02830-220068

ભોજાય સર્વોદય ટ્રસ્ટ

ભોજાય, તાલુકો: મંડવી કચ્છ ૩૭૦૪૫૦

ઇમેઇલ : bhojayhospital[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02834-278602

માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ

સેલારી નાકા રોડ, નાર. ખોડીયાર મંદિર, રાપર-કચ્છ -370165

ઇમેઇલ : mktgujatat[at]gmail[dot]com
ફોન : 02830-221947

યુસુફ મેહરલી સેન્ટર

ભદ્રેશ્વર, તાલુકા: મુંદ્રા કચ્છ

ઇમેઇલ : yumeher[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02838-283476
કેટેગરી / પ્રકાર: http://www.yusufmeherally.org

રબ્બાની એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

પીર ફળીયા, મુંદ્રા, કચ્છ, પિન: 370410, ગુજરાત

ઇમેઇલ : rabbani_trust[at]yahoo[dot]com
ફોન : 9426265175