બંધ

બિન સરકારી સંગઠનો

વિવેકાનંદ ગ્રામોદ્યોગ સોસાયટી

વી.આર.ટી.આઈ. કેમ્પસ, નાગલપર રોડ, જૈન આશ્રમ ની પાસે,માંડવી - કચ્છ ૩૭૦ ૪૬૫

ઇમેઇલ : vgsbatik[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02834-221024-230651-223838
વેબસાઇટ લિંક : http://www.vgsbatik.org

વિવેકાનંદ સંશોધન અને તાલીમ સંસ્થા

નાગલપર રોડ, માંડવી કચ્છ ૩૭૦ ૪૬૫

ઇમેઇલ : vrti_mandvi[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02834-223253-223934
વેબસાઇટ લિંક : http://www.vrti.org

વીરાયતન વિદ્યાપીઠ

જખણીયા, પોસ્ટ-તલવાણા, તાલુકો-માંડવી

ઇમેઇલ : anil[at]veerayatan[dot]org
ફોન : 02834-275483
વેબસાઇટ લિંક : http://www.veerayatan.org

શ્રી નવચેતન અંધજન મંડળ

વિકલાંગ વિદ્યા વિહાર કચ્છ ડેરી, પી.બી. નં. -12, માધાપર કચ્છ 370020

ઇમેઇલ : info[at]navchetan[dot]org
ફોન : 02832-240210
વેબસાઇટ લિંક : http://www.navchetan.org

શ્રી માલધારી મંગલ મંદિર ટ્રસ્ટ

ભુજોડી, ભુજ કચ્છ ૩૭૦૦૦૨૦

ફોન : 02832-240851

શ્રી વાગળ સર્વોદય ટ્રસ્ટ

નેશનલ હાઇવે નં. 8,કસ્ટમ ચેક પોસ્ટ ની સામે, ભચાઉ કચ્છ- 370140

ફોન : 02837-224041-224641-224614

શ્રી શિરડી સાંઇ બાબા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

6, જનતા કોલોની, ગાંધીધામ, પિન: 370201, ગુજરાત

ઇમેઇલ : info[at]sscharity[dot]com
ફોન : 02836-233556
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sscharity.com

શ્રી સંઘ

રતડીયા, તાલુકા: મુંદ્રા, કચ્છ

ફોન : 02838-286670
વેબસાઇટ લિંક : http://www.shreesangh.co.in

શ્રી સર્વ સેવા સંઘ

વી. ડી. હાઇસ્કુલ ની સામે, ભુજ કચ્છ ૩૭૦૦૦૧

ફોન : 02832-222830