બંધ

શ્રી પી. ડી. જેતાવત

નાયબ કલેકટર કચેરી, અબડાસા-370655

ઇમેઇલ : dcabdasa[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી અબડાસા
ફોન : 02831-222088
ફેક્સ નંબર : 02831-222088