Close

CHC Bharapar

Community Health Centre (CHC) Bharapar, Taluka - Bhuj District - Kachchh - 370430

Email : chcbharapar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
Phone : 02832-299142