Close

CHC Khavada

Community Health Centre (CHC) Khavada, Taluka - Bhuj District - Kachchh - 370510

Email : chckhavada[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
Phone : 02803-288229