Close

Vivekanand Gramodhyog Society

VRTI Campus, Nagalpar Road, Nr. Jain Ashram,Mandvi - Kachchh 370 465

Email : vgsbatik[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02834-221024-230651-223838
Website : http://www.vgsbatik.org